Kontakta oss

PM Search AB

Växel: +46 8 406 03 02
E-post: info@pmsearch.se

Bengt Edgren, Senior Advisor
+ 46 70 845 06 19
bengt.edgren@pmsearch.se

 

GDPR

PM Property Management Search AB:s policy för personuppgiftsbehandling

Personuppgiftsansvarig

PM Property Management Search AB, org.nr. 556728-8427, (”PM Search) med adress Strandvägen 5b, 114 55 Stockholm, är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig ansvarar för att säkerställa att hantering av personuppgifter sker i enlighet med GDPR. Kontakta info@pmsearch.se gällande de frågor som rör PM Searchs hantering av personuppgifter.

Policy och ändamål för behandlingen

PM Search är ett konsultbolag som arbetar med Executive Search, annonserad rekrytering, personbedömning och karriärutveckling.

Vår policy gällande personuppgiftslagen GDPR beskrivs nedan och riktar sig till de personer som vi interagerar med. Det gäller kandidater i uppdrag, kandidater för långsiktig karriärrådgivning, referenter, källor, uppdragsgivare samt övriga personer utanför PM Search som vi kommer i kontakt med som användare av PM Searchs tjänster.

Personuppgifter som behandlas

PM Search behandlar personuppgifter för kandidater, kunder och referenter i samband med genomförande av uppdrag samt för långsiktig karriärutveckling.

PM Search hanterar följande personuppgifter:

 • Uppgifter som du i form av kandidat har överlämnat vid ansökan till pågående uppdrag (CV[1], personligt brev[2], kontaktuppgifter[3], referenser[4])
 • Uppgifter som du i form av kandidat har överlämnat för långsiktig karriärutveckling (CV, personligt brev, kontaktuppgifter, målsättningar)
 • Uppgifter som du på egen hand har offentliggjort och som inhämtas på öppna kanaler (ex sociala medier)
 • Uppgifter som du har delgivit PM Search vid kontakter per e-post, telefon och/eller vid möten
 • Anteckningar i samband med interaktioner med dig eller med pågående uppdragsgivare
 • Uppgifter från tredje part

Förvaring av personuppgifter

Se bilaga 1.

Personuppgifter som inte får lagras eller hanteras  

Personuppgifter som är av extra känslig natur får inte förekomma i någon form av PM Searchs register. Det är uppgifter som kan kränka den enskildes integritet såsom t.ex. ras, etnicitet, sexuell orientering, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse.

Radering av personuppgifter

Se bilaga 1.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter? 

Se bilaga 1.

Beskrivning av mottagare för PM Searchs personuppgifter

PM Search AB genomför konsultuppdrag till företag och organisationer inom privat och offentlig sektor. I samband med ett rekryteringsuppdrag överlämnas kandidatens CV till rekryterande chef och eventuellt ytterligare medarbetare vid den organisation PM Search AB har i uppdrag att genomföra rekryteringsarbetet.

Därutöver kan dina personuppgifter komma att delas med tredje part som behandlar personuppgifter för vår räkning, s.k. personuppgiftsbiträden. Till exempel kan våra IT- och systemleverantörer komma att få åtkomst till dina personuppgifter. Vi har avtal med våra personuppgiftsbiträden som säkerställer att deras behandling är i enlighet med GDPR.

Juridiska grunder för behandling av personuppgifter

Vid behandling av dina personuppgifter i samband med de syften som anges i denna policy kan vi hänvisa till en eller flera av följande juridiska grunder, beroende på omständigheterna:

 • Samtycke: Vi kan behandla dina personuppgifter om vi har fått uttryckligt föregående samtycke till detta från dig. Denna juridiska grund tillämpas bara för behandling som är helt frivillig, inte för behandling som på något sätt är nödvändig eller obligatorisk.
 • Legitima intressen: Vi får behandla dina personuppgifter om vi har ett legitimt intresse av att göra det i syfte att administrera, driva eller marknadsföra vår verksamhet, och under förutsättning att detta legitima intresse inte åsidosätts av dina intressen eller grundläggande fri- och rättigheter.

Säkerhetsåtgärder

Personuppgifterna skyddas bland annat mot obehörig eller otillåten behandling och mot förlust, förstöring eller skada genom olyckshändelse. PM Search säkerställer att det går att följa hur och när information i våra register har hanterats och kommunicerats. Alla som arbetar inom eller för PM Search har all data i hårddiskar och telefoner krypterad.

Säkra data  

Personuppgifterna ska skyddas bland annat mot obehörig eller otillåten behandling och mot förlust, förstöring eller skada genom olyckshändelse. PM Search säkerställer att det går att följa hur och när information i våra register har hanterats och kommunicerats. Alla som arbetar inom eller för PM Search ska ha all data i hårddiskar och telefoner krypterad.

Dina rättigheter 

I enlighet med GDPR har du rätt att få tillgång till information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig samt rätt att begära rättelse av dina personuppgifter. Du har även rätt att begära radering eller begränsning av dina personuppgifter och rätt att få ut de personuppgifter som rör dig som du lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig. Du har rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter med effekt från och med att återkallelsen är gjord. Om du skulle ha några klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till svenska Datainspektionen eller annan behörig tillsynsmyndighet som utövar tillsyn över företags hantering av personuppgifter.

Incidenthantering

PM Search AB anmäler varje form av personuppgiftsincident, såsom obehörig åtkomst, förstörelse, ändring eller annan otillåten påverkan till Datainspektionen inom 72 timmar. En incidentrapport som beskriver incidentens art, ungefärligt antal registrerade som berörs, sannolika konsekvenser samt en åtgärdsplan sammanställs. Beroende på omfattning och uppgifternas känslighet informeras även enskilda personer som drabbats av incidenten informeras.

Kontaktuppgifter

PM Property Management Search AB

 • Postadress: Strandvägen 5b, 114 51 Stockholm
 • E-postadress: info@pmsearch.se
 • Telefonnummer: 08-406 03 02

[1] CV: information om utbildning, arbetsgivare, kompetenser

[2] Personligt brev: information om personlighet, framtida önskemål, intressen, civilstatus och ålder

[3] Kontaktuppgifter: telefonnummer, e-postadress, postadress

[4] Referenser: tillgång till referenser med namn, kontaktuppgifter och relation